For 20 år siden skulle man lede langt efter en mælkebøtte, kløver eller vejbred. Anderledes i dag, hvor greenkeeperne skal opfylde strengere miljøkrav end deres udenlandske kolleger i EU.

Nogle vil sige, at der ikke er sket så meget med deres golfbane, at den ser lige så godt ud for 10 år eller 20 år siden, men der er også golfspillere, som mener det modsatte: ”At der er kommet en masse ukrudt på banen, og det ikke længere er så godt at spille.”

Faktum er, at der er kommet mere ukrudt på de danske golfbaner, men også at det opleves meget forskelligt.

Banechef i Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, har netop spurgt en lang række greenkeepere, og svaret er entydigt: ”Ja, der er kommet mere ukrudt og græskvaliteten er blevet dårligere igennem de senere år.”

Der er ingen tvivl om, at det først og fremmest skyldes begrænsning i brugen af midler til bekæmpelse af ukrudt, svampe og insekter. Men nedskæringen i antallet af greenkeepere i denne periode kan således også være en medvirkende årsag, ifølge banechefen.

”Siden den nye bekendtgørelse i 2013, hvor der blev indført belastningslofter, har golfklubberne reduceret mængderne mellem 50 og 60 procent. Men i takt med at græskvaliteten er blevet dårligere, så er tilfredsheden med banen den samme. Det viser vores medlemsundersøgelse,” siger Torben Kastrup Petersen med det forbehold, at andre parametre som fx flow, ledetid og hastighed på greens også indgår i medlemmernes vurdering af banen.

EU har bestemt, at greenkeeperne skal holde igen med at skrue låget af bøtten med bekæmpelsesmidler, men i Danmark er regeringen og Miljøministeriet gået videre og vedtaget en mere stram lov.

”Vi er de eneste i EU som har et loft over forbruget af bekæmpelsesmidler, så forudsætningerne for banepleje er anderledes i for eksempel Spanien. Det skal man vide,” siger banechefen og fortsætter:
”Et meget vigtigt budskab at få fortalt golfspillere er, at reglerne jo ikke er indført for at få dårligere golfbaner, men især for at passe på vores grundvand.”

Krigen mod sprøjtegifte

De danske greenkeepere har været underlagt regler for brug af midler til bekæmpelse af ukrudt, svampe og insekter i snart 10 år. Reglerne for brug af bekæmpelsesmidlerne og især hvor store mængder en greenkeeper må sprøjte er blevet skærpet flere gange, og hele vejen har greenkeeperne haltet efter. Og, det til trods er forbruget af bekæmpelsesmidler kun gået nedad.

I begyndelsen gik det meget dårligt med at opfylde den aftale som DGU havde indgået med Miljøministeriet. Det var delmålet at nå en 75 procents reduktion i forbruget af pesticider senest med udgangen af i 2008, fremgår det af aftalen fra 2005, men aftalen blev opsagt, fordi klubberne kun nåede omkring halvvejs.
De næste par år gik det bedre med at reducere pesticidforbruget som i perioden fra 2009-2011 blev reduceret med hele 30 procent, men det var langt fra nok til at tilfredsstille den daværende regerings ambitioner om at skrue helt ned for forbruget, og ordlyden i aftalen fra 2011 mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes Landsforening er skræmmende læsning for landets greenkeepere.

”Der er enighed om, at den langsigtede målsætning er en udfasning af pesticidforbruget på danske golfbaner i takt med, at der udvikles erfaringer med pesticidfri pleje samt anvendelse af alternative metoder, bl.a. i form af mekanisk ukrudtsbekæmpelse.”

Mangler alternativer til ukrudtsmidler

Miljøministeriet gik i gang med at udarbejde en ny bekendtgørelse, som går ud på at begrænse brugen af pesticider mest muligt. Ikke bare i tons, men også i giftighed. Nu var der for alvor erklæret krig mod pesticiderne, idet de kommende belastningslofter som skulle gælde fra 2013 lå milevidt fra det golfklubberne kunne præstere i 2012. Dansk Golf Union havde netop opgjort 146 grønne regnskaber fra danske golfklubber, og de viste, at golfklubberne i gennemsnit brugte 116 procent for meget ukrudtsmiddel og 22 procent for meget svampemiddel i forhold til de tilladte grænser for 2013.

Det fik dengang Torben Kastrup Petersen, banechef i Dansk Golf Union, til at udtale:

”Niveauet for overskridelsen overasker. Det er en større udfordring, end jeg havde ventet,” sagde Torben Kastrup Petersen og fortsatte:

”Problemet er, at vi i dag ikke har noget alternativ til pesticider, hvis vi vil have en ordentlig kvalitet på banerne. Vi har igennem flere år eksperimenteret med pesticidfri pleje, men forsøgene har vist en meget begrænset effekt på ukrudtet. Golfspillere må indstille sig på, at deres golfbane kommer til at se helt anderledes ud,” lyder det nedslående budskab fra banechefen.
Faktisk viser adskillige forsøg, at den pesticidfri pleje kun har en effekt på 5-6 procent i forhold brug af pesticider.”

I dag – dvs. efter en periode på otte år otte – bekræfter DGU’s banechef, at udviklingen er gået som han forudsagde:

”Vi er ikke kommet markant nærmere alternative løsninger til pesticidfri pleje. Det tager lang tid at drage nytte af al den forskning, der er på området,” siger Torben Kastrup Petersen og peger på, at det er vigtigt, at klubberne kommunikerer ud til medlemmerne, hvorfor der er kommet mere ukrudt på banen.

DEL
Forrige artikelTirsdagsanekdoten med historiske punktnedslag
Næste artikelSydjysk Open melder alt optaget
Klaus Hybler
Klaus Hybler er en erfaren journalist og Klaus er ofte på farten når han dækker emner som rejser og baner, men Klaus tager ofte andre emner op, som berører golflivet i Danmark, om det så er i den enkelte klub eller på unions-niveau hos DGU.